EMDR-Therapie

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)


Is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma, wordt er tegenwoordig ook meer en meer onderzoek uitgevoerd naar andere menselijke problemen zoals angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose.


EMDR-therapie is een holistische therapeutische benadering die de fysiologische opslag van herinneringen behandelt en de manier waarop deze de ervaring beïnvloedt. Verandering wordt begrepen als een gevolg van verwerking die leidt tot een wijziging van de opgeslagen herinneringen en hun link met positieve geheugennetwerken. 


Vooraleer de therapeut effectief aan de slag gaat met de EMDR-techniek vinden er verkennende, voorbereidende en/of stabiliserende sessies plaats. Het aantal van deze sessies is individueel bepaald. 


Het lijkt er op dat de EMDR-therapie steunt op processen die verwant zijn aan deze die werkzaam zijn tijdens de paradoxale en diepe slaap en vermoedelijk de overdracht van informatie tussen de verschillende hersendelen stimuleert (onder andere tussen de amygdala, de hippocampus en de cortex (Marco Pagani, 2017)). EMDR maakt het vb mogelijk om verbanden te leggen tussen geblokkeerde informatie van een traumatische herinnering en gegevens gestockeerd in de “databank” van onze hersenen. Traumatische herinneringen zijn geen echte herinneringen maar geheugenfragmenten bestaande uit fysiologische gewaarwordingen, zintuiglijke indrukken en motorische ervaringen, alsook partiële of gedesintegreerde affectieve en cognitieve (gedachten, ideeën) belevingen. Deze onderdelen van de ervaring zijn gefragmenteerd opgeslagen waardoor de ervaring niet als echte herinnering kan geïntegreerd worden in de levensgeschiedenis van het slachtoffer, zolang deze niet behandeld is.Ons zenuwstelsel is samengesteld uit het willekeurig zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel. Het autonoom zenuwstelsel, ook neuro-vegetatief systeem genoemd, is samengesteld uit het sympatisch en parasympatisch systeem. Het sympatisch systeem wordt actief wanneer we in staat van alertheid zijn, of wanneer er gevaar dreigt (vlucht/vecht respons) (vergelijkbaar met de gaspedaal van de auto). Het parasympatisch systeem daarentegen zorgt voor rust en herstel in ons organisme (vergelijkbaar met de rem van een auto). We voelen ons ok of veilig wanneer beide in een soepel en dynamisch evenwicht verkeren. De verwerking van de informatie gebeurt vermoedelijk door stimulatie van het parasympatisch systeem (dromen tijdens de slaap, de hypnagogische toestanden voor en na de slaap, etc) tijdens het in contact komen met de herinnering aan de negatieve levensgebeurtenissen. Maar als deze herinneringen te beangstigend zijn dan schiet het sympatische zenuwstelsel meteen in gang met verhoging van de stress als onmiddellijk gevolg. Wanneer het gaat om een traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt, is de spanning te groot om te kunnen verwerken. Je wordt dan wakker, je verlaat de parasympathische toestand en je valt terug in een fysiologische toestand van stress. Dit is een vicieuze cirkel.


EMDR induceert neurobiologische mechanismen die de activatie van de niet-verwerkte herinneringen vergemakkelijken en de verwerking bevorderen.


TRAUMA- EN EMDR-THERAPIE


Voor mensen met PTSS ten gevolge van:


- Ongeval / Natuurramp

- Seksueel geweld / misbruik

- Oorlog / Terreur

- Mishandeling / verwaarlozing

- Grensoverschrijdend gedrag

- Huiselijk geweld

- Ernstige ziekte

- Rouw / verlieservaring

- ...


Traumagerelateerde klachten zoals: nachtmerries,

slaapproblemen, flash-backs, vermijding, dissociatie,

gevoelens van leegte en somberheid, overdreven

waakzaamheid en prikkelbaarheid...

kunnen wijzen op onverwerkte traumatische ervaringen.


Het zijn steeds NORMALE reacties op een ABNORMALE ervaring.


De behandeling van trauma gebeurt steeds in 3 fases

Stabilisatiefase


De fase in het Hier en Nu


Psycho-educatie over trauma


Leren reguleren van spanningen en emoties


Creeëren van een veilige omgeving en een stabielere leefsituatie

Confrontatiefase 


De fase van Vroeger en Toen


Verwerking waarbij de aandacht gaat naar het traumaverhaal en de beleefde ervaringen


Via verschillende methodieken:

EMDR, ademsessies en / of narratieve therapie

Integratiefase:


De fase van Verder en Later


Vaak gaat deze fase gepaard met een proces van rouw maar evenzeer een fase van afscheid nemen van het trauma en dit een plaats geven in het leven

The past affects the present, even without our being aware of it.


Francine Shapiro